پدر کیست


پدر حاتم طایی ست


پدر روح الهی است


پدر ستون خانه است


پدر شاه طلایی است


پدر عمر و عزیز استپدران روزتون مبارک