یا امام رضا دوست دارم صدات کنم، تو هم منو نگاه کنی 

 

 من تورونگات کنم، تو هم منو صدا کنی 

 

 قربون صفات برم، از راه دوری اومدم  

 

جای دوری نمیره، اگه منو نگاه کنی گ

 

 دل من زندونیه، تویی که تنها میتونی 

 

 این قفس رو وا کنی، پرنده رو رها کنی 

 

 میشه کنج حرمت، گوشه قلب من باشه 

 

 میشه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی 

 

 تو غریبی ومنم غریبم 

 

 اما چی میشه دل این غریبه رو با خودت آشنا کنی 

 

 دوست دارم تو ایوون آیینت از صبح تا غروب 

 

 من باهات صفا کنم، تو هم منو دوا کنی 

 

 دلمو گره زدم به پنجرت دارم میرم 

 

 دوست دارم تا برمی گردم گره ها رو وا کنی 

 

 دوست دارم از حالا تا صبح محشر 

 

همه شب من رضا رضا بگم، تو هم منو رضا کنی