محمد زینت نام جهان است


چه خوشبوتر از آن اندر دهان استنزائیده کسی همچون محمد


که نور روی وی رنگین کمان است

 

میلاد پیامبر اکرم (ص) مبارک باد