ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟                

ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای؟


یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم          

  جام تو در چشمان کنم از من چرا رنجیده ای؟


ای جان من جانان من ، بر من نگر سلطان من           

یک شب بیا مهمان من از من چرا رنجیده ای؟