آپلود آهنگ,آپلود فایل,آپلود عکس

عاشق زارم مرا با کفر و با ایمان چه کار؟

کشته ی یارم مرا با وصل و با هجران چه کار ؟

از لب جانان نمی یابم نشان زندگی

پس مرا ای جان من با جان بی جانان چه کار ؟

هر که از خود شد مجرد در طریق عاشقی

از غم و دردش چه آگاهی ؟ و با درمان چه کار ؟

حافظا گر عاشق و مستی دگر ره باز گوی

عاشق زارم مرا با کفر و با ایمان چه کار ؟