از شراب مِی تو مست شدم 

عاشق و واله و سرمست شدم


نیست بودم من در این عالم خاک

تو دمیدی به دلم ، هست شدم