واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می​کنند
چون به خلوت می​روند آن کار دیگر می​کنند


مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می​کنند


گوییا باور نمی​دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می​کنند...

 

حافظ