ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست


منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست