ای اشک آهسته بریز که غم زیاد است

ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است

 

امروز کسی محرم اسرار کسی نیست

ما تجربه کردیم کسی یار کسی نیست