موره میبینی که شر و با صفایوم *** بچه محله امام رضایوم

 زلزلیوم حادثیوم بلایوم *** بچه محله امام رضایوم

 هر روز جمعه دلومه مبندوم *** به پینجله طلا و ورمگردوم

 کار و بارم ردیفه با خدایوم *** بچه محله امام رضایوم

 به مو بگو بیا به قله قاف *** اصلا مو ره بیزر همونجه علاف!

 قرار مرار هر چی بیگی مو پایوم *** بچه محله امام رضایوم

 دروغ ، مروغ نیست مییون ما باهم *** الان به عنوان مثال تو حرم

 چند روزه که تو نخ کفترایوم *** بچه محله امام رضایوم

 چشم موره گیریفته چنتا کفتر *** گفته خودش: چنتاشه خواستی وردر

 الان دروم خادماره مپایوم *** بچه محله امام رضایوم

 کفتراره که بردم از روگنبد *** مرم مو واز تونخ رفت وآمد

 تو نخشه او گنبد طلایوم *** بچه محله امام رضایوم

 گنبده نصب شب مده به دستم *** او گفته: هر وقت که بییی مو هستوم

 مویم که قانع و بی ادعایوم *** بچه محله امام رضایوم

 وخته میبینم توی عالم همه *** ازش میگیرن و مگن واز کمه

 گنبدشه اگر بده رضایوم *** بچه محله امام رضایوم

 گنبد و ممبد نموخوام باصفا *** سی ساله پای سفره ای آقا

 منتظر یک ژتون غذایوم *** بچه محله امام رضایوم