صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست

 


بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوستدوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم

 


ور نسازد می‌بباید ساختن با خوی دوستگر قبولم می‌کند مملوک خود می‌پرورد

 


ور براند پنجه نتوان کرد با بازوی دوستهر که را خاطر به روی دوست رغبت می‌کند

 


بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوستدیگران را عید اگر فرداست ما را این دمست

 


روزه داران ماه نو بینند و ما ابروی دوستهر کسی بی خویشتن جولان عشقی می‌کند

 


تا به چوگان که در خواهد فتادن گوی دوستدشمنم را بد نمی‌خواهم که آن بدبخت را

 


این عقوبت بس که بیند دوست همزانوی دوستهر کسی را دل به صحرایی و باغی می‌رود

 


هر کس از سویی به دررفتند و عاشق سوی دوستکاش باری باغ و بستان را که تحسین می‌کنند

 


بلبلی بودی چو سعدی یا گلی چون روی دوستسعدی