سحر اولاجاق وقتی قانلی شفقدن باخارام

تاکی گورم صورت زیباوقشنگون ای انام

شاهلارین سن شاهسان یوخدی تایون اصلا انام

هر شاهن بیر تاجی وار سنده محبتدور انام