موج از شاه نعمت الله ولی

موج و  دریا آب باشد نزد ما                              لاجرم باشد حجاب ما زما

غرقه دریای بی پایان شدیم                               غیر ما دیگر نباشد آشنا

آبرو میجویی بیا از ما بجو                                    تا بیابی آب روی ما زما

رو فنا شو تا بقا یابی ز عشق                         بینوا شو تا تا از او یابی نوا

بر درمیخانه مست افتاده ایم                        بی حجاب و فارغ از هردو سرا

از وجود و از عدم آسوده ایم                                   باز رسته از فنا و از بقا

رند سر مستیم در کوی مغان                        نعمت الله گر همی خواهی بیا

/ 0 نظر / 6 بازدید