از اشعار ناب مولوی

ای یار من ای یار من ای یار بی زنهار من

ای هجر تو دلسوز من . ای لطف تو غمخوار منخوش می روی در جان من چون می کنی درمان من

ای دین من. ای جان من . ای بحر گوهربار منای جان من ای جان من. سلطان من سلطان من

در یای بی پایان من. بالاتر ار پندار منپوشیده چون جان میروی اندر میان جان من

سرو وخرامان منی ای رونق بستان منهفت آسمان را بر درم وز هفت دریا بگذرم

چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان مناز لطف تو چون جان شوم وز خویشتن پنهان شوم

ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان منای جان پیش از جانها. ای کان پیش از کان ها

ای آن پیش از آنها . ای آن من ای آن منچون میروی بی من مرو . ای جان جان بی تن مرو

وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من

 


/ 0 نظر / 27 بازدید