شعری از پروین اعتصامی

شنیده اید که آسایش بزرگان چیست


برای خاطر بیچارگان نیاسودن


به کاخ دهر که آلایش است بنیادش


مقیم گشتن و دامان خون نیالودن


همی ز عادت و کردار زشت کم کردن


هماره بر صفت و خوی نیک افزودن


ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن


برای خدمت تن روح را نفرسودن


رهی که گمرهیش در پی است نسپردن


دری که فتنه اش اندر پس است نگشودن

پروین اعتصامی

 

/ 0 نظر / 33 بازدید