وجود مطلق حق از شاه نعمت الله ولی

وجود مطلق الحق اوست دریاب              

 مقید او و مطلق اوست دریاب


خیال باطلت دارد پریشان   

 ببین مجموع راه حق اوست دریاب


توئی طالب توئی مطلوب فافهم      

بگو از جان که صدق اوست دریاب


دل و دلدار جان ما همه اوست    

محیط و موج و رزق اوست دریاب


ار آن ما غرقه  دریای عشقیم       

 روان جان مغرق اوست دریاب


به حق تحقیق شد ما را حقیقت      

که موجود محقق اوست دریاب


شراب ناب بی غش نوش کردیم     

زجامی کش مروق اوست دریاب


طلسم گنج عشق دوست مائیم  

 ولی مفتاح مغلق اوست دریاب


اگر سید انالحق زد به حق زد        

چو گویای انالحق اوست دریاب

/ 0 نظر / 9 بازدید