شعرنقاب از شاه نعمت الله ولی

افتابی زماه بسته نقاب       می نماید به چشم ما دریاب  

نظری کن در آینه بنگر                          ور نداری تو آینه در آب

نقش خیری خیال اگر بندی            آن خیالی بود ولی در خواب

صورت و معنی همه داند                 هرکه او باشد از اولوالالباب 

لیک در هر چه رو بنماید               هم مسبب بین هم اسباب

آفتاب است  و ماه خوانندش     نور مهر است و گفته اند مهتاب

نعمت الله مر بینی نیکوست               تربیت یافته وی از ارباب

/ 0 نظر / 8 بازدید