مدح ترکی در مورد مولود کعبه حضرت علی (ع)

مژده اولسون سیزه  ای شیعلر  شیرخدا دور بوگلیر                                                                                                                                                                                                                                                         مرتضی دور مجتبی دور لا فتی دور بو گلیر                                                                                                                                    

اتوز اوچ مین قشون سرکرده سی دین مبینه

 

 سوره یه  انا فتحنا کن کفادور بو گلیر                        

/ 0 نظر / 25 بازدید