شعر عین دریا از شاه نعمت الله ولی

عین دریائیم و دریا عین ما                           نیست مارا ابتدا و انتها

بر درمیخانه مست افتاده ایم           خانه ما خوشتر است از دو سرا

بینوایان خوش نوایی یافتند               بینوا شو گر همی خواهی خدا

گفته ی مستانه مارا بخوان           عاشقانه خوش سرودی می سرا

درد مندیم و دوای درد ماست                 درد ما هم درد ما باشد دوا

سر به پای خم می بنهاده ایم          بی حجاب ای عارف عاشق بیا

در طریقت خرقه ایی پوشیده ایم                 دست ما و دامن آل عبا

نعمت الله ساقی و ما رند مست            گو بیا یاری که دارد ذوق ما

در همه عالم به چشم ما ببین                     سیدت آئینه گیتی نما

/ 0 نظر / 7 بازدید