شعر فارسی از استاد شهریار

در دیـــــاری که در او نیست کســی یار کســــی -----

 کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی

هــــــر کس آزار منِ زار پســـــندیــــــد ولــــــــــی -----

 نپـــســـــندیــــد دلِ زار مـن آزارِ کســــی

آخــــــرش محــــنت جانــــکاه به چـــــاه انـــــدازد -----

 هرکه چون ماه برافروخت شبِ تارِکسـی

سودش این بس که به هیچش بفروشند چو من -----

 هر که باقیمت جان بود خریدار کســـی 

/ 0 نظر / 7 بازدید